Jazda zimą

Niektórzy specjaliści z zakresu   techniki   i taktyki   jazdy popularyzują regułę, aby prowadzić samochód z taką prędkością, żeby zawsze można było zatrzymać go na odcinku drogi długości 40 m. Reguła ta zawiera znaczny margines bezpieczeństwa, a jednocześnie wcale nie zmusza do powolnej jazdy. Tylko wówczas, gdy śliskość nawierzchni jest znaczna, ograniczenie prędkości powinno
być bardzo istotne.

Amerykański specjalista z zakresu inżynierii dro­gowej, Stoner, zbadał średnie prędkości jazdy sa­mochodów na kilku drogach stanu Nowy Jork. Otóż okazało się, że kierowcy rozwijają praktycz­nie taką samą prędkość na drodze śliskiej, jak na suchej, bynajmniej nie zmieniając reżimu ruchu. Myślę, że uzasadnienia tego zjawiska należy doszu­kiwać się w sferze psychologii. Jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do określonego rytmu jazdy i nie łatwo się z tej nawykowej koleiny wydostać. Pewien badacz z RFN dokonał interesującej obser­wacji. Otóż kierowcy, którzy mimo śliskiej, ośnie­żonej jezdni poruszali się z prędkością dochodzącą do 90 i 100 km/h, wyraźnie zwalniali widząc na po­boczu drogi samochód, który uległ wypadkowi i zo­wówczas nawet przy najbardziej śliskiej jezdni nie groziłoby niebezpieczeństwo utraty przyczepności kół do podłoża. Groźny mógłby być jedynie bardzo silny wiatr boczny, albo wyboje. Sprawa przedsta­wia się zupełnie inaczej w czasie jazdy na którym­kolwiek z biegów. Przy jeździe na wprost, nawet bez hamowania lub przyspieszania, koła napędza­ne są silnikiem z określoną siłą przezwyciężającą opory tarcia opony o jezdnię. Jeżeli jedno z kół napędowych napotyka na opory mniejsze niż dru­gie koło napędowe, może dojść do poślizgu.

Widzi­my więc, że zjawisko to prawdopodobnie jest rów­nież bez hamowania, przyspieszenia czy skręcania. Wystarczy, że jedno z kół napędowych napotka na odcinek bardziej śliski czy nierówny, aby ta sama siła napędzająca oba koła spowodowała zwiększo­ne obroty jednego z kół. Powstaje wówczas trud­ność z opanowaniem pojazdu. Jedną z szans rato­wania się z poślizgu na oblodzonej jezdni jest na­tychmiastowe naciśnięcie pedału sprzęgła i odpo­wiednie  manewry kierownicą.  Nacisk na  pedał sprzęgła spowoduje odłączenie napędu i koło łat­wiej może powrócić do ruchu obrotowego. Poślizg nie spowodowany zbyt intensywnym hamo­waniem, przyspieszeniem, bądź skrętem jest zda­rzeniem, którego kierowca nawet pilnie obserwują­cy jezdnię, często nie jest w stanie przewidzieć. Trudno więc mówić o odpowiedzialności za tego rodzaju poślizg. Z drugiej jednak strony wspom­niane niebezpieczeństwo nie tyle zresztą samego poślizgu, co ewentualnych jego następstw, w dużym stopniu zależy od prędkości jazdy.

Niektórzy kie­rowcy wręcz wkalkulowują w swą taktykę jazdy możliwość nieoczekiwanego poślizgu i odpowiednio zmniejszają prędkość w czasie jazdy zimą, na jez­dniach, na których można nieoczekiwanie spotkać rzeźbę, że przy określonej prędkości jazdy nie zdą­ży odprowadzić wody z obrębu styku bieżnika, z nawierzchnią, to jedynym skutecznym przeciw­działaniem powstania klina wodnego jest odpowie­dnie zmniejszenie prędkości. Autor wspomnianej książki zwraca uwagę, że zdolność drenażowa o-pony, a więc zdolność odprowadzania przez nią wo­dy, zależy zarówno od szerokości rowków w rzeź­bie bieżnika, jak też od ich głębokości, przy czym z punktu widzenia omawianego niebezpieczeństwa nie wolno dopuścić, aby głębokość rowków na opo­nach była mniejsza od 2 mm.

Ścisły związek pręd­kości z możliwością powstania klina wodnego jest oczywisty. Jeżeli woda spod opony nie zostanie u-sunięta, to spiętrzy się ona przed oponą, zaś w miejscu styku koła z jezdnią powstaje klin, powo­dujący ślizganie się opony po wodzie. Skuteczność ruchu porównać można wówczas ze skutecznością występującą w nowym sporcie zwanym surfing, polegającym na ześlizgiwaniu się na desce z grzbie­tu fali.