Uprzejmość

Są niestety sprawy, których nie można załatwić ani w dro­dze najlepszych nawet prze­pisów, ani poprzez najbardziej szczegółowe instrukcje. Parkiet Hajnówka. Sprawy, w których wszystko zależy od kultury zarówno ogólnej, jak i kultury wykonywania określonego zawodu. Właśnie mam przed sobą list od naszego słuchacza, który pewnego dnia wyjeżdżał autobu­sem PKS z Ciechocinka do Warszawy. Ów pasażer, człowiek 82 letni, wracał z kuracji.

Parkiet Hajnówka
http://vipparkiet.pl/hajnowka/
Parkiet marki Hajnówka, idealny dla Twojego wnętrza.
Odwiedź nasz salon VIP Parkiet w Warszawie.

Ponieważ miał ze sobą ciężką walizkę więc poprosił kierowcę (autobus był bez konduktora), aby pomógł mu ją u-lokować. Kierowca młody i silny mężczyzna na prośbę nie zareagował, odpowiedział: Widać Cie­chocinek panu nie pomógł. Ja nie jestem od nosze­nia walizek. Czy pan widział maszynistę PKP, któ­ry nosi podróżnym bagaże? Stary człowiek sam wniósł walizkę i napisał skargę na kierowcę do dy­rekcji PKS. Otrzymał odpowiedź, że sprawa zosta­nie poruszona na szkoleniu kierowców. Rzecz w is­tocie żenująca. Po co szkolenie i jak długo można uczyć ludzi, że 2X2 to 4. Gdybym był dyrektorem PKS, to takiego kierowcę zwolniłbym, nawet dy­scyplinarnie. Dostaje on przecież dodatek za czyn­ności konduktora, ale przecież nie tylko istotny jest ten argument.

Mam przed sobą list pewnej pasażerki Warszawskie­go Przedsiębiorstwa MPT. Zamówiła ona radio-taxi na lotnisko. Był wczesny ranek. Kierowca taksów­ki młody i silny mężczyzna, spokojnie przyglądał się jak kobieta w podeszłym już wieku z trudnoś­cią wyciąga ciężką walizkę z bagażnika i nawet się nie ruszył. Bo i po co.

Jest to rzeczywiście niezbędne. Mając przed sobą przeszkodę kierowca zwalnia albo przyspiesza pod­czas wyprzedzania. Jeżeli nic go do tego – wyraźnie nie skłania, to porusza się zwykle z wybraną pręd­kością w sposób stały ani nie zwalniając, ani nie przyspieszając. Przedstawioną technikę jazdy uwa­żam za prawidłową, chcę tylko przestrzec przed jednym. Tendencja do utrzymywania tego samego rytmu jazdy powoduje niekiedy bagatelizowanie czynników, które z punktu widzenia prawidłowości reakcji, powinny skłonić kierowcę do zmiany pręd­kości ruchu, a konkretnie do zmniejszenia prędkoś­ci jazdy. Przeszkody nie należą do tego rodzaju czynników. Na przeszkody się reaguje. Bagatelizu­jemy natomiast zmiany warunków ruchu, a przede wszystkim warunków drogowych.

Specjaliści z dziedziny inżynierii i organizacji ru­chu dostrzegli, że kierowcy wjeżdżający na niezna­ny i niebezpieczny odcinek drogi, bardzo często wcale nie zmniejszają prędkości, aby nie naruszać przyjętego rytmu jazdy. Uważa się, że wiele wy­padków bywa następstwem tego, że w zmienionych warunkach drogowych, kierowcy nie dokonują w porę niezbędnej zmiany rytmu ruchu, a w szcze­gólności nie zwalniają. Jest to swoiste lenistwo. W gruncie rzeczy każdy dąży do tego, aby jak naj­mniej manipulować przyrządami sterowniczymi: kie­rownicą, sprzęgłem, hamulcem, dźwignią zmiany bie­gów. Tej ekonomii manipulacji niczego nie można za­rzucić, ale jedynie tak długo, jak długo warunki ru­chu pozostają rzeczywiście nie zmienione. Trzeba umieć selekcjonować bodźce i mimo zjawiska, któ­re umownie nazwałem lenistwem, przejawiającym się w niechęci do zmiany rytmu ruchu, zwalniać zawsze wówczas, gdy jest to niezbędne i oczywiście nie gwałtownie i nie w ostatniej chwili.

Natomiast niezbyt bezpiecznie w hasło to uwierzyć. Jeżdżę Fiatem 126P i znam jego nie­zaprzeczalne walory, niestety zwinność do nich nie należy.

Przy niewielkiej różnicy prędkości, na drogach dwu­kierunkowych, jednojezdniowych po prostu nie wy­przedzajmy. Trzeba nauczyć się jeździć w potoku ruchu, zdając sobie sprawę, że liczba wypadków drogowych jest znacznie większa w różnorodnym składzie ruchu, niż w jednorodnym.