Zjechać na Warszawa – Kraków

Jechałem  swego  czasu  szosą pobocze. Pomijając kilkadziesiąt kilometrów drogi dwujezdniowej, pozostaje jeszcze ponad dwieście kilometrów niełatwych do przebycia. Ruch jest duży, a jezdnia wąska. Wszystko wskazuje na to, że droga Warszawa—Kraków będzie niedługo najbezpieczniejszą w Polsce. Po prostu dlatego, że nie sposób tam będzie nikogo wyprzedzić. Wyeliminuje się więc z ruchu jeden z najważniejszych manewrów, ale chyba przecież nie o to chodzi.

Jadąc drogą Warszawa—Kra­ków w dzień, przy dobrej widoczności i suchej jez­dni nie udało mi się, mimo pośpiechu, uzyskać więk­szej średniej prędkości niż 65 km/h, a jest to wynik nie najlepszy. Główna przyczyna utrudnień to sa­mochody ciężarowe, poruszające się powoli i sku­tecznie tamujące ruch. Typowy obrazek to traktor bądź ciężarówka z przyczepą jadąca 50-60 km/h, a za nią kilka, albo kilkanaście samochodów osobo­wych. Taka karawana wlecze się dość długo, ponie­waż ruch z przeciwka uniemożliwia wyprzedzanie. Z Krakowa do Warszawy wracałem przez Katowice. Uzyskałem jednak jeszcze gorszą średnią, bowiem przebycie 80 km odcinka Kraków—Katowice w szczycie trwa ponad dwie godziny i również z powo­du niemożności wyprzedzenia pojazdów poruszają­cych się powoli. Czy jest na to jakaś rada? Otóż jest.

Przepisy drogowe niektórych krajów, np. Niemiec, na­kazują kierowcy samochodu ciężarowego, który ja­dąc powoli ruchliwą szosą tamuje ruch, zjechać na pobocze, aby umożliwić zgrupowanym za nim samo­chodom wyprzedzanie. U nas takiego przepisu nie ma. Może warto byłoby go wprowadzić. Sprawa jest do załatwienia w drodze, nazwijmy to, kultury nom i do czego należy zmierzać. A oto w skrócie an­gielski program sygnowany literami ESY mający na celu skonstruowanie doświadczalnego modelu bez­pieczeństwa samochodów różnych klas. Program o-bejmuje z grubsza 13 punktów, przy czym wzrost ceny tak skonstruowanych pojazdów byłby oczy­wiście znaczny. Cena musiałaby wzrosnąć o około 3%, a nie jest to mało.

Przejdźmy jednak do istoty postulowanych zało­żeń, które wymienię w kolejności:

  • zapewnienie stateczności pojazdu w różnych wa­runkach jazdy, chodzi tu o zakręty, wiatr i zmia­nę rodzaju nawierzchni,
  • wprowadzenie takiego ogumienia, które byłoby odporne na uchodzenie powietrza,
  • zaopatrzenie układu hamulcowego w urządzenia przeciwpoślizgowe i przeciwblokujące samostero-wane elektrycznie,
  • zastosowanie w reflektorach świateł spolaryzo­wanych nie powodujących olśnienia. Postuluje się również obowiązkowe urządzenia przeciw­mgłowe w postaci specjalnych lamp, również czerwonych z tyłu pojazdu. Za kwestię istotną w zakresie „świateł” uznano także, większą jas­ność żarówek migaczy i „stopu”,
  • w zakresie tzw. bezpieczeństwa wtórnego, zwraca się uwagę na konieczność ogólnego wzmocnienia materiałowego i konstrukcyjnego nadwozia, np. przez wprowadzenie konstrukcji typu ramowego, umocnionej walcowanym prętem ze stali wana­dowej.